BØN I VONDE OG USIKRE TIDER

BØN I VONDE OG USIKRE TIDER

Publisert: 19. Mars 2020
Bruk ho gjerne morgon og kveld og til sundags.

Herre Jesus Kristus, du såg og du ser.
Du lækte sjuke og tok deg av dei som var hjelpelause.
Vi kjenner oss hjelpelause i denne kritiske tida for menneske i heile verda.

Hald oss fast i tillit til deg, så ikkje frykt tek krefter og mot frå oss.
Lær oss å tru og leva i at «den fullkomne kjærleiken driv frykta ut».

Ta deg av dei som er smitta og dei som er sjuke. La dei få att helsa.
Beskytt dei som har lågt immunforsvar.
Hjelp oss alle til å ordna oss slik i kvardagen at færrast mogleg blir smitta.
Kom med din fred til dei som er redde. 

Verna dei som arbeidar i helse og omsorg, på sjukeheimar, legesenter og sjukehus.

Vi bed for skuleelevar, familiar og bedrifter som vert hardt ramma av pandemien, og for dei som nå står utan arbeid.
Gje visdom til styresmaktene i kommunen vår, i Norge og i verda, til å handtera denne situasjonen på den beste måten.

Hjelp oss å vera nær kvarandre på måtar som gjer at vi kan vera til for kvarandra og halda saman, sjølv om vi ikkje kan vera saman som vanleg.
Opna augene våre for oppsida av enklare liv og meir tid og fellesskap på heimebane.   

Hjelp oss å få kontroll over spreiinga av corona-viruset.

Miskunna deg over oss, Herre Jesus. 

Du skal ikkje frykta for redsler i natta,
for piler som flyg om dagen,
for pest som fer fram i mørkret,
for plage som herjar ved middagstid.

Du, HERRE, er mi tilflukt.

Salme 91, 5 – 6 og 9a

Fleire sakar:
Hei alle barnefamiliar i kyrkja vår.
NY episode klar nå!! (Søndag 22. mars) Søndagsskolen Norge har ikkje latt seg stoppe av Korona-karantene og har laga ein sundagsskulesamling for barn på YouTube.
LES MEIR | 15. Mars 2020
Kyrkja og presten i koronatider
Det er ei underleg tid. Me prøver alle å tilpassa oss ein situasjon som krev mykje av oss alle. Slik er det også for kyrkja. For tilsette, frivillige og medlemmer.
LES MEIR | 19. Mars 2020

Kva skjer?
Les også:
God nytt for born
Fyrste sending ute no! Ein liten andakt med song og bibelforteljingar for dei små!
LES MEIR | 26. Mars 2020
HelgeGodtNytt frå Brynekyrkja Fredag 27. mars.
Sjå og lytt deg inn mot siste sundag før påske i ei endra tid og verd, saman med Stein Ødegård, John Gravdal og Per Olav Egeland.
LES MEIR | 20. Mars 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone