Den opne, gjestfrie handaFoto: illustrasjon Johannes Kleppe
Kveldsgudsteneste 21.01.2016: Ansikt til ansikt med flyktningar blant oss

Den opne, gjestfrie handa

Av: Stein Ødegård
Publisert 23. Februar 2016
Bibelen sitt ideal for livet mellom menneske, er å leva med open hand og ansikt til ansikt. For bibelens Gud gjer ikkje forskjell på folk. Han elskar innflyttarane. Han bed oss gjera mot andre det me vil at dei skal gjera mot oss. Han bed oss vera gjestfrie og gode mot dei som er i nød og treng oss.

For Herren dykkar Gud er Gud over alle gudar og Herre over alle herrar, den store, mektige og skremmande Gud som ikkje gjer skilnad på folk, og som ikkje lèt seg kjøpa. Han gjer rett mot farlause og enkjer, og han elskar innflyttarane i landet, så han gjev dei mat og klede. De skal elska innflyttarane, for de var sjølve innflyttarar i Egypt (5.Mos.10,17-19)

Fattige kjem det alltid til å vera i landet. Difor byd eg deg: Opna villig handa for bror din, for dei som lid naud og dei som er fattige i landet ditt! (5.Mos.15,11)

Opna handa for bror din! Ikkje lukk ho!

Der er stor forskjell på ei open og ei lukka hand.  Ei lukka hand kan ikkje ta imot.  Ei lukka hand kan ikkje arbeida.  Ei lukka hand kan ikkje kjærteikna.  Ei lukka hand kan ikkje ta naboen i hånda. Ei lukka hand kan ikkje gje.  Ei lukka hånd er ei ulukke. 

Hadde eg gjort eit eksperiment og prøvd å leva ein heil dag med hendene konsekvent lukka, så hadde eg fått eit kjempeproblem.  Eg hadde vel helst tusla halvkledd rundt heime, svolten og hjelpelaus.  Uten humør og ikkje til å koma i nærheten av.  Vert det for mykje lukka hender, får både eg og andre li.

Open hand
Open hand er noko ganske anna.  Ei open hand kan ta imot.  Ei open hand kan gje.  Ho kan arbeida.  Ho kan kjærteikna. Ho kan ta naboen i handa.  Bare prøv!  Ho kan gje.  Ho er Bibelen sitt bilde på det gode livet.  Ei open hand som tek imot livet frå Gud si opne hand.  Ei open hand som deler med andre det ho sjølv har  fått.  Ei hand som veit kva takk er.  Ei hand som veit kva fellesskap betyr.  Ei hand som veit kva gjestfrihet er.

Lukka hand
Ei lukka hand  gjer at blikket slår ned eller vender seg vekk frå den andre.  Ei open hand gjer at me ser kvarandre og møter kvarandre ansikt til ansikt.  Frykt og sinne knyttar hender og senker blikket. Kjærleik opnar hendene og lyftar blikket og finn glede i å sjå den andre.

Eit bibelperspektiv på langs
Bibelen sitt ideal for livet mellom menneske, er å leva med open hand og ansikt til ansikt.  For bibelens Gud gjer ikkje forskjell på folk.  Han elskar innflyttarane.  Han bed oss gjera mot andre det me vil at dei skal gjera mot oss.  Han bed oss vera gjestfrie og gode mot dei som er i nød og treng oss. 

Her kjem ein fin rød tråd på langs av bibelen om dette: 

Jakob og sønene hans fekk flytta til Egypt og berga livet då uår og svolt sette livet i fare i heimlandet.

I Egypt vart dei eit stort folk som fekk flykta tilbake til heimlandet då urett og slaveri tok overhånd.

Dei fekk eit land tilbake, med beskjed om å elska andre innflyttarar og opna handa for nødlidande.

Oldemor til kong David var innflyttar og framand.  Ho kom til landet av trufasthet mot sine, og fordi svigermor i si tid berga seg gjennom uår med å koma til hennar land, til Rut i Moab.  Den framande og innflyttaren Rut fann framtid og lukke i Betlehem. Og fekk stor betydning som stammor til David og hans etterkomarar.

Blant dei er vår bror og frelsar, Jesus, som berga livet med å få asyl i Egypt då han var liten. 

Då han var stor, møtte han personar frå andre folk med respekt og verdighet.  Ei samaritansk kvinne fekk endra livet og trua. Ein spedalsk som var samaritan, vart eit eksempel på det å takka for nytt og helbreda liv.  Den framande, samaritanen, vart det lysande eksemplet på barmhjertighet, på Jesus sin etikk, på å leva med open hand,  på å praktisera den gyldne regel for ein som var nedslått langs vegen.

Då Jesus var oppstått av grava, kom han som den framande som samtalte med to triste på veg frå Jerusalem til Emmaus. Når dei bad den framande inn, gjestfritt, gjenkjente dei Mesteren og livet deira rekk nytt håp.

Då Paulus fekk trua på Jesus som Herre, vart det store kallet hans å gå til alle folkeslag.  For Gud gjer ikkje forskjell på folk.  Evangeliet er for alle.  Opna handa for bror din.  Gje den framande det beste du har.  For: «Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne.  De er alle ein i Kristus Jesus» (Gal.3,28).

Paulus lærte kyrkja å forstå seg som lemmer på Kristi kropp og merka at heile kroppen kjenner smerte når eit lem lid og har det vondt.

Hebrearbrevet sin forfattar seier: «Gløym ikkje å vera gjestfrie, for på den måten har somme hatt englar til gjester utan å vita det» (Hebr.13.2)

Omtrent som Abraham og Sara hadde det når dei tok imot 3 framande i teltet sitt og fekk den effektfulle meldinga at dei to gamle skulle få ein son året etter.  Den eine av dei gamle lo godt, men sonen kom.  Gud hadde gjesta dei gjennom 3 framande.

Ansikt til ansikt
Opna hendene for bror din,” seier bibelen.  Ver gjestfri mot den framande, elska innflyttarane. 

Dette er bibelen sine ord frå Gud.  Frå han som opna si skaperhånd og delte med seg: ein livskraftig planet.  Han som opna si hånd og gav deg livet og held det oppe.  Du har fått det fritt – og godt.  Du har fått det med helsing om at Jesus er komen som din frelsar og bror.  Han som viste deg kva det er å leva med opne hender.  Han som like mykje opnar hendene i dag og tek imot den som strevar og reiser opp den som fell. Open hand som lyftar deg i fang, stryk og kjærteikner deg, fyller livet med meining og sorgene med håp.  Guds hånd er open. Guds famn er open. Guds ansikt vil lysa mot deg og velsigna deg.

Så opna handa di for bror din.  Møt han og ho ansikt til ansikt. Slik Gud møter deg ansikt til ansikt. 

 

Arkiv alle preiker
Eit bål for framtid
Bålpannegudsteneste Kristi forklaringsdag 2021 - 2.Mos.3,1-6
Eit bål for framtid
Plutseleg ein dag brenn det eit bål. I det triste livet. Ikkje i ei bålpanne, men i ein busk.  Og busken brenn ikkje opp slik som ved elles gjer.  Kva er dette?
LES MEIR Publisert: 08. Februar 2021
Å leva er håp
Kveldsgudstenesteserie om håp 24.01.2021 - Johannes 9,1-7 + 35-38
Å leva er håp
Eit mønster i evangeliet. Håpet sitt mønster. Jesus sitt. Medmenneske sitt. Kva nå? Kva vil du gjera, Gud? Kva vil du eg skal gjera? Å leva er håp. Og Jesus og håpet er venner.
LES MEIR Publisert: 25. Januar 2021
Kven er han?
Kristi openberringsdag 2021 - Lukas 2,40-52
Kven er han?
Foreldre tok han med til religiøse høgtider. Slikt kan setja djupe spor. Foreldre som tek ungar med der det kan skje. Tommel opp for trusopplæring. Men i dette tilfellet...
LES MEIR Publisert: 04. Januar 2021
Lyset i mørkret
Juledag 2020 - Johannes 1,1-14
Lyset i mørkret
Spør me: Kvifor Gud? Kvifor grip du ikkje inn og ryddar opp i alt elendig og vondt? Jesu føderom svarar: Det er bare kjærleiken som kan gje varig endring og fred. Bare lyset som overvinn mørkret.
LES MEIR Publisert: 26. Desember 2020
Er det nå det skjer?
1.sundag i adventstida 2020 - Lukas 4,16-22
Er det nå det skjer?
Wow! Ein profeti realisert. Lengsler oppfylt. Nådeår frå Herren. Er det nå det skjer? Det me drøymer om og lengtar etter. Her? Med oss?
LES MEIR Publisert: 30. November 2020
OM PRESTEN SI VERD...
Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet.

Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.

- Stein Ødegård

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone